Asociația Contemporanul a fost înființată în anul 2010.

Sub egida acestei instituții naționale funcționează Editura Contemporanul.

Brandul Contemporanul a fost înființat în anul 1881 și este titlul unei importante reviste naționale de cultură, politică şi ştiinţă. În paginile Revistei Contemporanul se găsesc cele mai proaspete ştiri privind evenimentele culturale, sociale şi politice din România şi din străinătate. De asemenea, veţi fi la curent cu apariţiile editurii Contemporanul, care vă pune la dispoziţie un protofoliu variat de cărţi de calitate, atât romane şi cărţi de beletristică, cât şi volume de filosofie, eseu, poezie şi artă.

Printre cei mai prestigioși autori publicați, în parteneriat cu Ideea Europeană și EuroPres Group, se numără scriitori clasici, precum bunăoară Lev Tolstoi, F. Dostoievski, Rainer Maria Rilke, J.W. Goethe, Anton Pavlovici Cehov, Boris Pasternak, Marina Țvetaieva, Friedrich Nietzsche, George Bacovia, George Călinescu, Georg Simmel, Leonid Dobîcin, Iosif Brodski, Vladimir Maiakovski, Velimir Hlebnikov, Vespasian V. Pella, Frank Wedekind, Gilbert Durand etc., iar dintre iluștrii noștri contemporani: Nicolae Breban, Ion Ianoși, Janina Ianoși, Nicolae Balota (Franța), Ștefan Borbély, Irina Petraș, Monica Săvulescu Voudouri, Victor Ivanovici (Grecia), S. Damian (Germania), Philipe Palini (Italia), Boris Akunin (Rusia), Ali Ildârâmoglu (Azerbaidjan), Aviad Kleinberg (Israel), Bashkim Shehu (Albania), Bob Garfield, Ivan Ognev (Rusia), Jidi Majia (China), Carlos Manuel Varela (Spania), Faig Natavan (Azerbaidjan), Rainer Werner Fassbinder (Germania), Bertolt Brecht (Germania), Cinghiz Abdullaev (Azerbaidjan), Eloy Torres Roman (Venezuela), Erich Feigl (Austria), Lukas Bärfuss (Elveția), Gilles Deleuze (Franța), Leon Volovici (Israel) etc.

Au fost traduse prestigioase titluri din limbile franceză, germană, rusă, italiană etc. Colaborări cu Centrul Cultural „Nicolae Iorga” (Ambasada Franței în România), Casele de Edituri Gallimard, PUF (Franța), VECE (Rusia), Ministerul Afacerilor Externe din Franța, Ambasada Republicii Azerbaigean în România, Fund for Central and East European Book Project, Ministerul Culturii din România, Ministerul Afacerilor Externe din România, Departamentul pentru Românii de Pretutindeni, Uniunea Scriitorilor din România, Uniunea Scriitorilor din Moldova etc.

Sub sigla Contemporanul & Ideea Europeană au luat ființă colecții de un real prestigiu, cunoscute publicului larg: 100 Capodopere, Dicționare • Enciclopedii, Poesis, Roman & Fiction, Istorie & Teorie & Critica literară etc. Clubul de Dialog Contemporanul & Ideea Europeană a organizat dezbateri axate pe modele europene: Lev Tolstoi, F. Dostoievski, Rainer Maria Rilke, Friedrich Nietzsche, Nicolae Balotă, Nicolae Breban, Georg Simmel, Vespasian V. Pella etc., situate deliberat între tradiție și plină modernitate.

Contemporanul participă în mod curent la saloanele și târgurile de carte din țară și străinătate. Prezenţa constantă a Editurii și Revistei Contemporanul a fost remarcată la Saloanele de Carte din Franța, Israel, Italia, Ungaria, Austria, Anglia, Germania, China etc.

Contemporanul a organizat o serie de turnee, conferințe, lecturi publice în cadrul proiectelor culturale realizate.

Prin realizarea acestor proiecte Contemporanul îşi propune în continuare să promoveze valorile culturale şi democratice româneşti şi să le integreze în timp în circuitul de valori europene, Editura și revista Contemporanul, constituind un instrument eficient în realizarea scopurilor, dezideratelor noastre cuprinse laolaltă sub genericul Contemporanul & Ideea Europeană, inclusiv sensibilizarea opiniei publice din România şi a românilor stabiliţi în străinătate privind integrarea europeană şi impactul acestuia asupra viitorului României, crearea unor punţi de dialog multicultural, interetnic, efectuarea unui schimb constant de valori prin publicarea unor traduceri din literatura universală, cât şi a traducerilor din creaţiile celor mai importanţi scriitori români în limbile de largă circulaţie, organizarea unor turnee, conferinţe, dezbateri, mese rotunde menite să asigure succesul demersurilor noastre de o importanţă vitală pentru destinul României.

Contemporanul promovează cultura, democraţia şi libertatea de exprimare.

Informații suplimentare despre revista Contemporanul găsiți pe site-ul revistei: www.contemporanul.ro

Site-ul Librăriei Contemporanul: www.librarie.contemporanul.ro

Parteneriate

Ministerul Culturii, Cultelor şi Identității Naţionale din România, Muzeul Naţional al Literaturii Române, Ministerul Afacerilor Externe a României, Ministerul pentru Românii de Pretutindeni, Ministerul Educaţiei şi Cercetării, Autoritatea Naţională de Cercetare Ştiinţifică, Institutul Cultural Român, Uniunea Scriitorilor din România, Uniunea Scriitorilor din R. Moldova, Centrul de Studiere a Istoriei Evreilor din România de la Universitatea Ebraică, Cercul Cultural din Ierusalim, Asociaţia Scriitorilor Israelieni de Limba Română, Centrul Cultural din Haifa sub egida H.O.R. Haifa, precum şi cu alte instituţii din ţară şi de peste hotare.

Colaboratori

România, Franţa, Israel, Germania, Grecia, SUA, Elveţia, Rusia ş.a.

Turnee, lecturi publice, dezbateri, conferinţe naţionale, în colaborare cu Fundaţia Culturală Ideea Europeană şi Asociaţia EuroPress (Iaşi, Cluj, Ploieşti, Bucureşti, Timişoara etc.), europene (Salonic, Delphi, Atena) şi noneuropene (Tel Aviv, Ierusalim, Haifa).

Parteneri media

Convorbiri literare, Poezia, Dacia literară, Radio România Cultural, TVR Cultural, Agenţia Amosnews, Azi, Radio România Actualităţi, Federaţia Editorilor şi Difuzorilor de Carte din România (FEDCR), Asociaţia Publicaţiilor Literare şi Editurilor din România (APLER, membri: 25 de reviste literare), Asociaţia Revistelor, Publicaţiilor și Editurilor din Europa (ARPE), Mediafax.

Afilieri

Federaţia Editorilor şi Difuzorilor de Carte din România (FEDCR), Asociaţia Publicaţiilor Literare şi Editurilor din România (APLER, membri: 25 de reviste literare), Asociaţia Revistelor, Publicaţiilor și Editurilor din Europa (ARPE).

Brandul Contemporanul este înregistrat la OSIM și protejat conform legislației în vigoare.

Pentru sugestii, propuneri și observații, vă rugăm să ne contactați: office@librarie.contemporanul.ro

© Asociația Contemporanul
© Editura Contemporanul

The Contemporanul Association was founded in 2010.

This national institution is running the Contemporanul Publishing House.

Contemporanul is the name of an important national journal of culture, politics and science, first issued in 1881. The latest news on current cultural, social and political events in Romania or abroad can be found in this journal. It also publicizes the books coming forth from the Contemporanul Publishing House whose catalogue includes a big number of excellent books in the area of fiction, philosophy, poetry and art.

World classics are published jointly with Ideea Europeană [European Idea] and EuroPres Group Publishers, such as: Leo Tolstoy, F. Dostoevsky, Rainer Maria Rilke, J.W. Goethe, Anton Pavlovich Chekhov Boris Pasternak, Marina Tsvetaeva, Friedrich Nietzsche, George Bacovia, George Călinescu, Georg Simmel, Leonid Dobychin, Joseph Brodsky, Vladimir Maiakovsky, Velimir Khlebnikov, Vespasian V. Pella, Frank Wedekind, Gilbert Durand etc.  Prominent contemporary authors are added to this list: Nicolae Breban, Ion Ianoși, Janina Ianoși, Nicolae Balota (France), Ștefan Borbély, Irina Petraș, Monica Săvulescu Voudouri, Victor Ivanovici (Greece), S. Damian (Germany), Philipe Palini (Italy), Boris Akunin (Russia), Ali Ildirimoglu (Azerbaidjan), Aviad Kleinberg (Israel), Bashkim Shehu (Albania), Bob Garfield, Ivan Ognev (Rusia), Jidi Majia (China), Carlos Manuel Varela (Spania), Faig Natavan (Azerbaidjan), Rainer Werner Fassbinder (Germany), Bertolt Brecht (Germany), Cinghiz Abdullaev (Azerbaidjan), Eloy Torres Roman (Venezuela), Erich Feigl (Austria), Lukas Bärfuss (Switzerland), Gilles Deleuze (France), Leon Volovici (Israel) etc.

Canonical works in French, German, Russian, Italian, etc. have been translated. Collaborations with the Nicolae Iorga Cultural Center (French Embassy in Romania), Gallimard Publishing Houses, PUF (France), VECE (Russia), Ministry of Foreign Affairs of France, Embassy of the Republic of Azerbaidjan to Romania, Fund for Central and East-European Book Project, Romania’s Ministry of Culture, Romania’s  Ministry of Foreign Affairs, The Department for Overseas Romanians, The Romanian Writers ‘ Union, The Writers’ Union of Moldova, etc.

It was under the “Contemporanul & Ideea Europeană” logo that series of books appreciated by a wide audience have been published, such as One Hundred Masterpieces,  Dictionaries & Encyclopaedias, Poetry & Novels & Fiction, Literary History, Theory and Criticism, etc. The Contemporary & European Ideas Symposium launched debates on major figures of European modernity: Leo Tolstoy, F. Dostoevsky, Rainer Maria Rilke, Friedrich Nietzsche, Nicolae Balota, Nicolae Breban, Georg Simmel, Vespasian V. Pella,

Contemporanul participates regularly in book fair and exhibitions in the country and abroad. The display of the Contemporanul Publishing House books and Journal stands was favourably commented in France, Israel, Italy, Hungary, Austria, England, Germany, China, and so forth.

Contemporanul has organized a series of tours, conferences, public lectures within the framework of cultural projects.

Through these projects, Contemporanul intends to promote the Romanian cultural and democratic values ​​and to integrate them within the mainstream of European cultural assets,  the Contemporanul Publishing House and Journal being efficient iinstruments for achieving these goals inscribed on the agenda of the two institutions and which also includes the awakening of the Romanian public opinion and of the Romanians living abroad to the realization of the importance of Romania’s European integration and of its impact on Romania’s future. In this way, bridges will be created for multi-cultural, interethnic dialogue, for the constant exchange of values ​​through  the translation of world literature and of the most important Romanian writers into widely spoken languages ​, as well as through the organization of tours, conferences, debates, workshops, panels, meant to further the success of our actions of vital importance for Romania’s destiny.

Contemporanul promotes culture, democracy and freedom of speech.

More information about us on the Contemporanul Journal site

The Contemporanul Bookshop site

Partners:

The Romanian Ministry of Culture and National Identities, the National Museum of Romanian Literature, Romania’s Ministry of Foreign Affairs, the Ministry for Overseas Romanians, the Ministry of Education and Research, the National Scientific Research Authority, the Romanian Cultural Institute, the Romanian Writers Union, the Writers Union of the Republic of Moldova,  the  Centre for Romanian Jews History Studies of The Hebrew University, the Cultural Circle in Jerusalem, the Association of the Israeli Romanian Writers, the Haifa Cultural Centre under the aegis of HOR Haifa, as well as other institutions in the country and abroad.

Contributors from

Romania, France, Israel, Germany, Greece, USA, Switzerland, Russia, a.o.
Tours, public lectures, debates, national conferences, in collaboration with the European Idea Cultural Foundation and the EuroPress Association (Iasi, Cluj, Ploiesti, Bucharest, Timisoara, etc.), either European (Thessaloniki, Delphi, Athens), or non-European (Tel Aviv, Jerusalem, Haifa).

Media Partners:

Literary Conversations, Poetry, Literary Dacia, Romania’s Cultural Broadcasting, Romania’s Cultural Channel, Bookagency.ro, Romania’s News Channel, Romanian Federation of Publishers and Booksellers, Romanian Association of Literary Journals and Publishers, European Journals and Other Media Association, Mediafax.

Affiliations:

Romanian Federation of Publishers and Booksellers, Romanian Association of Literary Journals and Publishers.

The Contemporanul logo (The Contemporanul Brand) is registered by State Office for Inventions and Trademarks – OSIM and protected by current legislation.

Contact details email: office@librarie.contemporanul.ro

© Contemporanul Association
© Contemporanul Publishing House